Cúntóir Teanga

Cúntóir Teanga

Tá Muintearas Teo ag cuartú duine le dul i mbun oibre mar Chúntóir Teanga i gColáiste Bhaile Chláir na Gaillimhe.

Is post páirt-aimseartha é seo, 6 uair a chlog sa tseachtain.

Beidh ar an gCúntóir stór focal, abairtí agus nathanna cainte, léamh agus scríobh na Gaeilge srl a dhéanamh leis na daltaí.

Beidh an té a cheapfar ag obair faoi stiúir an Phríomhoide / mhúinteoir ranga agus mar bhall d’fhoireann na scoile.

Tá sé riachtanach go mbeidh dea Ghaeilge ag an té a cheapfar, maraon le cruinneas labhartha agus scríofa.

Ba bhuntáiste é cáilíocht i nGaeilge nó i gcúram leanaí, maraon le taithí ar a bheith ag obair le páistí / déagóirí, agus a bheith ag obair mar bhall d’fhoireann, ag iarrthóirí.

Tuilleadh eolais le fail ó Mhuintearas. Má tá suim agat sa bpost, seol litir iarratais agus CV chuig:

Máirín NicFhionghuin
Muintearas Teo.
Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe
Teil: 091 551145 R-phost: mairin@muintearas.com

roimh 5.00i.n. Dé hAoine 26ú Deireadh Fómhair 2018.

Tá an post seo maoinithe ag An Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta.
Tá Scéim na gCúntóirí Teanga á réachtáil ag Muintearas thar ceann na Roinne Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta mar bheart sonrach ón bPlean Gníomhaíochta 2018 – 2022 na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.

Is fostóir comhdheiseanna é Muintearas Teo.